WordPress.org

Theme Directory

All themes

Getting Started

Getting started

The WordPress Theme Directory is used by millions of WordPress users all over the world. Themes in the directory are available for download from WordPress.org, and WordPress users can also install them directly from their administration screens.

By hosting your theme on WordPress.org, you’ll get:

  • Ձեր տեսաձևի ներբեռնումների վերաբերյալ վիճակագրությունը
  • Օգտվողների կարծիքներ ֆորումներում
  • Գնահատականներ՝ ձեր տեսաձևի վերաբերյալ օգտվողների կարծիքները տեսնելու համար

The goal of the Theme Directory isn’t to host every theme in the world, it’s to host the best open source WordPress themes around. WordPress.org կայքում ցուցադրվող տեսաձևերը տրամադրում են նույն իրավունքները, ինչ ինքը WordPres-ը, ինչը նշանակում է, որ դրանք 100% նամատեղելի են GPL կամ համարժեք արտոնագրի հետ։

Guidelines & resources

To ensure that WordPress users are guaranteed a good experience, every theme in the directory is reviewed by the Themes team. Your theme will have the best chance of being approved if you:

For more theme development resources, check out the Theme Developer Handbook. For specific questions, please use the Themes and Templates forum.