Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Holiday Vacation

Հեղինակ՝ themespride

Տարբերակ՝ 1.2

Արդիացված՝ 22 Մարտի, 2024

Active Installations: 80+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Holiday Vacation is a delightful and user-friendly WordPress theme designed to make planning and sharing your vacation experiences a breeze. Crafted for simplicity, it serves as the perfect platform for individuals and families who want to showcase their holiday memories or promote vacation-related services. This theme is an ideal choice for travel enthusiasts, bloggers, and businesses in the hospitality industry. Whether you're a globetrotter documenting your adventures or a resort owner looking to attract visitors, this theme provides an uncomplicated and visually appealing way to create a vacation-themed website. With its easy-to-use features, even those with minimal technical skills can effortlessly build and personalize their website. The theme's design focuses on creating a cheerful and inviting layout that captures the spirit of holiday getaways. Its responsiveness ensures your website looks great on various devices, making it accessible for everyone, from desktop users to those on smartphones or tablets. The Holiday Vacation WordPress Theme offers an array of user-friendly features, allowing you to showcase travel destinations, share travel itineraries, and upload vibrant images of your vacation experiences. For businesses in the travel industry, it provides a simple yet effective way to highlight amenities, promote special offers, and engage with potential guests.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Holiday Vacation

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։